Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Niepołomice Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Niepołomice

ty decydujesz

4.Jednorazowe świadczenie (Za Życiem)

Czcionka:

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu (które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu), przyznaje się, na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł.

Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka.

Świadczenie to przyznaje się bez względu na dochód.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.). Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Ponadto, podstawowym warunkiem będzie posiadanie przez dziecko zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie powinno być wystawione przez lekarza z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologi dziecięcej lub chirurgii dziecięcej. Obowiązujące przepisy nie przewidują sformalizowanego wzoru takiego zaświadczenia.

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeżeli:

  • dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej albo w domu pomocy społecznej zapewniającym nieodpłatnie pełne utrzymanie,
  • na dziecko przysługuje jednorazowe świadczenie lub świadczenie o charakterze podobnym do jednorazowego świadczenia za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 10 ust. 13 ustawy w związku z art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych).

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem" (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1329);
  • Ustawa z dnia 9czerwca 2011r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 821);

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „za życiem" oznacza m.in. poradnictwo w zakresie:

  • przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;
  • wsparcia psychologicznego;
  • pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych;
  • dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Poradnictwo w w/w zakresie, dla kobiet posiadających dokument potwierdzający ciążę, ich rodzin lub rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie, potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, koordynowane jest przez asystenta rodziny, o którym mowa w ustawie z dnia 9czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Koordynacja ta polega na:

  • opracowywaniu katalogu możliwego do uzyskania wsparcia;
  • występowaniu przez asystenta rodziny w imieniu osób uprawnionych, na ich żądanie, do podmiotów, wymienionych w ustawie celem umożliwienia im skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego upoważnienia.

Koordynacja wsparcia podejmowana jest przez asystenta rodziny na wniosek osób uprawnionych, złożony do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy kierownika ośrodka pomocy społecznej albo dyrektora centrum usług społecznych.

 UWAGA! Do wniosku należy dołączyć wypełniony druk, znajdujący się poniżej.

AKTUALNOŚCI:

INFORMATOR „ ZA ŻYCIEM”

Utworzono dnia 15.02.2021

                                          INFORMATOR „ ZA...

czytaj dalej na temat: INFORMATOR „ ZA ŻYCIEM”

ZAŁĄCZNIKI:

Oświadczenie ogólne

Utworzono dnia 17.02.2021, 12:46

Oświadczenie ogólne pod rygorem odpowiedzialności karnej

Za życiem - informacje ważne i oświadczenie

Utworzono dnia 27.01.2021, 14:34

Za życiem - informacje ważne i oświadczenie