Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Niepołomice Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Niepołomice

ty decydujesz

2.Stypendium/Zasiłek szkolny

Czcionka:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niepołomicach zaprasza do składania wniosków o stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022 do 15 września 2021 roku oraz wnioski o stypendium dla słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2021 roku w siedzibie tut. Ośrodka, tj. ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice.

Stypendium szkolne

Może otrzymać uczeń, który zamieszkuje na terenie Gminy Niepołomice, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (dochód nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł na osobę w rodzinie o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – tekst jednolity (Dz. U. z 2020 poz. 1876 z późn. zm.), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendia szkolne przysługują:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  • świadczenia pomocy materialnej przysługują również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki oraz słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasów ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie: całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, a w uzasadnionych przypadkach także w formie świadczenia pieniężnego. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Stypendium może być realizowane poprzez refundację poniesionych kosztów na podstawie faktur lub rachunków wystawionych na nazwisko ucznia lub wnioskodawcy, imiennych biletów miesięcznych, kwitariuszy, dowodów wpłaty, a w odniesieniu do wydatków związanych z wycieczkami szkolnymi, wyjściami do kina, teatru itp. – na podstawie pisemnego oświadczenia wnioskodawcy określającego koszt poniesiony przez ucznia, a także w formie rzeczowej poprzez zakup pomocy edukacyjnych za pośrednictwem szkoły lub ośrodka pomocy społecznej.

Zasiłek szkolny

Może być przyznany uczniowi zamieszkującemu na terenie Gminy Niepołomice, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, którym w szczególności może być:

  • pożar lub zalanie mieszkania,
  • nagła choroba w rodzinie ucznia,
  • śmierć rodzica lub opiekuna prawnego,
  • nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,
  • kradzież w mieszkaniu ucznia,
  • nagła, niezawiniona utrata pracy przez rodzica lub opiekuna prawnego,
  • inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny.

Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego powinny zostać załączone dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

ZAŁĄCZNIKI:

Wniosek o stypendium socjalne 2021-2022

Utworzono dnia 26.08.2021, 09:14

Wniosek o stypendium socjalne 2021-2022 - dokument WORD

Wniosek o zasiłek szkolny

Utworzono dnia 27.01.2021, 14:55

wniosek o zasiłek szkolny

wydatki kwalifikowane

Utworzono dnia 27.01.2021, 14:55

wydatki kwalifikowane