Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Niepołomice Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Niepołomice

ty decydujesz

- Przepisy prawa miejscowego i regulacje wewnętrzne Ośrodka

Czcionka:

Poniżej przedstawiamy przepisy prawa miejscowego, związanego z działalnością Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach.

Organizacja Ośrodka Pomocy Społecznej:

- Uchwała Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 kwietnia 1990 r., Nr XII/46/90 w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej i organizacji pomocy społecznej na terenie Miasta i Gminy;

- Uchwała Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 grudnia 2012 r., Nr XXIV/345/12 w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Niepołomicach;

               -Zmiana Statutu marzec 2016

               -Zmiana Statutu czerwiec 2016

               -Zmiana Statutu październik 2016

               -Zmiana Statutu marzec 2017

- Tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach;

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:

- Uchwała Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2014 r., Nr XL/564/14 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2014 – 2020;

- Uchwała Rady Miejskiej z dnia 26 stycznia 2011 r., Nr IV/21/11 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;

Pomoc Społeczna:

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

- Uchwała Rady Miejskiej w Niepołomicach, z dnia 28 maja 2014 r., Nr XL/566/14 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, oraz trybu pobierania tych opłat;

               -Zmiana odpłatności za usługi opiekuńcze grudzień 2015

               -Zmiana odpłatności za usługi opiekuńcze marzec 2017

Sprawienie pogrzebu:

- Uchwała Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 grudnia 2012 r., Nr XXIV/346/12 w sprawie zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu;

Dożywianie:

- Uchwała Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 stycznia 2014 r., Nr XXXVII/515/14 w sprawie ustanowienia wieloletniego, lokalnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020 „Pomoc gminy Niepołomice w zakresie dożywiania”;

- Uchwała Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 stycznia 2014 r., Nr XXXVII/513/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej (zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności);

- Uchwała Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 stycznia 2014 r., Nr XXXVII/514/14 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków gminy na pomoc realizowaną w ramach zadań własnych, w postaci zakupu posiłków albo produktów żywnościowych (świadczenie rzeczowe) dla osób / rodzin, których dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, a którym to pomimo przekroczenia kryterium przyznano w/w wsparcie.

               -Zmiana uchwały w sprawie zwrotu wydatków na zakup gorącego posiłku z dnia 16 października 2014 r., Nr XLV/637/14

Wydatki Gminy Niepołomice:

- Uchwała Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 maja 2014 r., Nr XL/565/14 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

Zasiłek celowy z przeznaczeniem na ekonomiczne usamodzielnienie:

- Uchwała Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 sierpnia 2012 r., Nr XXI/312/12 w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie;

Świadczenia rodzinne:

- Uchwała Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 25 maja 2010 r., Nr LXV/656/10 w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka.

Wysokość odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Staniątkach:

- Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 11 stycznia 2016 r., Nr 4/2016

Wysokość odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu na terenie gminy Niepołomice:

- Uchwała Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 października 2015 r., Nr XIII/144/15 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - domach dziennego pobytu, funkcjonujących na terenie gminy Niepołomice (Dz. U. Województwa Małopolskiego z dnia 10 listopada 2015 r., poz. 6552).