Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Niepołomice Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Niepołomice

ty decydujesz

Rozeznanie: Terapia ruchowa z elementami arteterapii dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

Czcionka:

Projekt „Aktywni Niepołomice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0086/18

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

I. Opis przedmiotu usługi

Terapia ruchowa z elementami arteterapii dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, mająca na celu stymulacje ich rozwoju fizycznego, psychicznego i  emocjonalnego w obszarze sprawności manualnej, percepcyjnej i ruchowej w wymiarze maksymalnie 400 godzin.

Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.

Informacje dodatkowe:

 1. Poradnictwo realizowane będzie w miejscu udostępnionym przez Wykonawcę na terenie gminy Niepołomice.
 2. Terminy realizacji poradnictwa do ustalenia.
 3. Godzina poradnictwa wynosi 60 minut.

II. Warunki współpracy

Umowa cywilno-prawna w okresie od czerwca 2021 do dnia 30.10.2021 r.

III. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Kwalifikacje kadry - Zespół min. 2 osoby:

- 1 osoba: wykształcenie na kierunku: pedagogika, psychologia, terapia zajęciowa lub pokrewne

- 2 osoba: wykształcenie na kierunku: fizjoterapia, rehabilitacja lub pokrewne.

 1. Wymagane:
 1. doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w zakresie zajęć artystycznych i psychospołecznych
 2. doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w zakresie zajęć ruchowych

IV. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

 1. W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
 1. cena usługi brutto - 80 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 80
 1. doświadczenie  w realizacji usługi indywidualnego poradnictwa psychologicznego – 20% - liczba możliwych do uzyskania punktów = 20
 1. Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:

Cena: (C min / C of. licz.) x 80 = liczba uzyskanych punktów,                

gdzie: 

C min - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

Końcowy wyniki powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

 1. Punkty za kryterium „doświadczenie w realizacji terapii ruchowej z elementami arteterapii dla osób niepełnosprawnych intelektualnie” zostaną przyznane w skali punktowej 0 – 20 punktów, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę wykazu w formularzu oferty.

Doświadczenie w realizacji terapii ruchowej z elementami arteterapii dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oceniane będzie przy zastosowaniu następującej punktacji:

 • do 10 osób, dla których zrealizowano zajęcia z terapii ruchowej z elementami arteterapii dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – 5 pkt,
 • powyżej 10 do 30 osób, dla których zrealizowano zajęcia z terapii ruchowej z elementami arteterapii dla osób niepełnosprawnych intelektualnie –  10 pkt,
 • powyżej 30 do 50 osób, dla których zrealizowano zajęcia z terapii ruchowej z elementami arteterapii dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – 20 pkt,

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania – 20 pkt.

Dla potrzeby oceny spełnienia kryterium doświadczenia, Zamawiający uzna że wykazana usługa spełnia swoim zakresem wymogi Zamawiającego jeśli:

 1. z przedłożonej informacji jednoznacznie wynikać będzie iż zakres usługi odpowiada zakresowi indywidualnego poradnictwa psychologicznego.
 1. Liczby punktów, o których mowa powyżej, zostaną wpisane do protokołu postępowania, a następnie, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.  Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbą punktów, tj. będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.  
 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
 1. Należy podać cenę za godzinę netto i brutto, która musi określać wycenę przedmiotu zamówienia.
 2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne Wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
 3. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
 4. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  (zł/ gr).
 5. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia.

V. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać na adres e-mail: mgops@niepolomice.eu  lub w siedzibie Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niepołomicach, ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice do dnia 25.05.2021 r. do godziny 9.00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką mailową, pocztową czy kurierską.  

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę podlegać będą odrzuceniu.

VI. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy. Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej ich akceptacji. 
 2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
   i odstąpienia od umowy w przypadku nie pozyskania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie projektu.

ZAŁĄCZNIKI:

Oferta: Terapia Ruchowa Niepołomice 21 czerwiec

Utworzono dnia 17.05.2021, 12:40

Wzór oferty w formie dokumentu WORD

Rozeznanie: Terapia Ruchowa Niepołomice 21 czerwiec

Utworzono dnia 17.05.2021, 12:39

Opis rozeznania w formie dokumentu WORD