Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Niepołomice Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Niepołomice

ty decydujesz

-OGŁOSZENIE wyniku otwartego konkursu ofert

Czcionka:

OGŁOSZENIE

wyniku otwartego konkursu ofert

na wybór realizatora całości zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niepołomicach pod nazwą "Aktywni Niepołomice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1:

na podstawie art. 15 ust. 2j i 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych wybrano ofertę złożoną przez następującego oferenta: Spółdzielnia Socjalna „ESSOR”, ul. Gwarków Sławkowskich 4, 41-260 Sławków.

Nazwa zadań  publicznych:

Rodzaj zadania:

Celem konkursu jest wyłonienie realizatora całości zadania publicznego z zakresu następujących zadań publicznych:  realizacja zadania publicznego w 2021 roku w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niepołomicach pod nazwą "Aktywni Niepołomice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 144. 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące  złotych).

Uzasadnienie:

Oferta  złożona  przez w/w organizację pozarządową  spełniła  wymogi określone w w/w ustawie oraz w ogłoszeniu o konkursie. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji poszczególnych zadań mieści się w kwocie środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.

Publikacja ogłoszenia zgodnie z art. 15 ust. 2j oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. Zm.):
  1. w  Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
  3. na stronie internetowej organu administracji publicznej. 

ZAŁĄCZNIKI:

Protokół z konkursu_Niepołomice_2021

Utworzono dnia 19.08.2021, 14:17

Protokół z konkursu - Niepołomice 2021 - PDF

Protokół z konkursu_Niepołomice_2021

Utworzono dnia 19.08.2021, 14:17

Protokół z konkursu - Niepołomice 2021 - WORD

Załącznik Nr 1 do protokołu - ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert

Utworzono dnia 19.08.2021, 14:16

Załącznik Nr 1 do protokołu - ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert - PDF

Załącznik Nr 1 do protokołu - ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert

Utworzono dnia 19.08.2021, 14:16

Załącznik Nr 1 do protokołu - ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert - WORD