Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Niepołomice

Nowe świadczenie - NIEPOŁOMICKI BON ŻŁOBKOWY

Utworzono dnia 08.08.2019

NIEPOŁOMICKI BON ŻŁOBKOWY

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niepołomicach zaprasza do składania wniosków o Niepołomicki Bon Żłobkowy tj. świadczenie na częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym albo u dziennego opiekuna w siedzibie tut. Ośrodka, tj. ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice.

Wysokość świadczenia wynosi 100,00 zł miesięcznie.

ŚWIADCZENIE PRZYSŁUGUJE:

Na dziecko w wieku od ukończenia 1 roku życia do dnia objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.

Świadczenie przysługuje matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka albo osobie pełniącej funkcję rodziny zastępczej, spełniającemu następujące warunki:

1) obydwoje rodzice, opiekunowie faktyczni, opiekunowie prawni albo osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej albo samotnie wychowujący dziecko rodzic, opiekun faktyczny, opiekun prawny albo osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej:

a) zamieszkują na obszarze gminy Niepołomice,

b) są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zarobkową,

c) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym, którego naczelnik jest miejscowo właściwy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób mających miejsce zamieszkania na obszarze gminy Niepołomice,

d) nie korzystają z urlopu wychowawczego;

2) została zawarta umowa o objęcie dziecka opieką z podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy albo z podmiotem zatrudniającym dziennego opiekuna.

Natomiast świadczenie nie przysługuje:

1) na dziecko objęte opieką w żłobku prowadzonym przez gminę Niepołomice albo na zlecenie Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice albo u dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę Niepołomice;

2) na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej, w rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej;

3) osobie, która nie sprawuje faktycznej opieki nad dzieckiem.

OKRES PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA:

1. Prawo do świadczenia ustala się na rok szkolny.

2. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia na nowy rok szkolny są przyjmowane od dnia 1 czerwca.

3. W przypadku złożenia wniosku po rozpoczęciu roku szkolnego prawo do świadczenia ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do końca roku szkolnego, chyba że prawo do świadczenia powstało później lub umowa o objęcie dziecka opieką została zawarta na okres krótszy.

4. Jeżeli umowa o objęcie dziecka opieką jest zawarta na okres krótszy niż do końca roku szkolnego, prawo do świadczenia ustala się na okres, na jaki została zawarta umowa o objęcie dziecka opieką.

DOKUMENTY:

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

 • Kopię pierwszej strony zeznania podatkowego za rok kalendarzowy 2018, opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenia z urzędu skarbowego potwierdzającego fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub urzędowe poświadczenia odbioru wydanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z PIT za rok kalendarzowy i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO zawierającego wygenerowany numer dokumentu zgodny z identyfikatorem dokumentu UPO;
 •  kopię umowy o objęciu dziecka opieką zawartą z podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy albo z podmiotem zatrudniającym dziennego opiekuna, której oryginał wnioskodawca okazuje w celu poświadczenia zgodności;
 • dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub inną pracę zarobkową odpowiednio rodziców, opiekunów faktycznych, opiekunów prawnych, osób pełniących funkcję rodziny zastępczej albo samotnie wychowującego dziecko rodzica, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego albo osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej oraz niekorzystanie przez te osoby z urlopu wychowawczego;
 • informację podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy lub podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna, z którym zawarto umowę o objęcie dziecka opieką, o wysokości dofinansowania na dziecko jego działalności w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z innych źródeł niż budżet gminy Niepołomice;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • odpis orzeczenia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej albo umowę, o której mowa w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • w przypadku braku zameldowania na terenie gminy, należy dostarczyć dokumenty potwierdzające zamieszkanie na terenie gminy w okresie trwania świadczenia;

  oraz
 • oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu się do niezwłocznego zawiadomienia o zmianach danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach.

  Cudzoziemcy, dodatkowo załączają:
 • kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 z późn.zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
 • kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy - w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;

Wzór wniosku o Niepołomicki Bon Żłobkowy do pobrania poniżej.

ZAŁĄCZNIKI:

 • Wniosek o BON 2022
  Utworzono dnia 02.06.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  dokument w formacie WORD .docx

UWAGA!

UWAGA!!! ZWROT VAT ZA GAZ. Wniosek należy złożyć do 30 września 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

UWAGA! Nowe druki do świadczeń rodzinnych obowiązujące od 1.01.2024r.

UWAGA! Dodatek osłonowy na 2024 rok - DRUK

UWAGA! Świadczenie REFUNDACJA PODATKU VAT ZA GAZ za 2023 roku - KLIKNIJ MNIE PO WIĘCEJ

ŚWIADCZENIA RODZINNE i FUNDUSZ ALIMENTACYJNY:

 1. Od 1 lipca 2023r. do 30 listopada 2023r. można będzie składać wnioski o Zasiłek Rodzinny na okres 2023-2024 w formie elektronicznej a od 1 sierpnia 2023r. w formie papierowej. Po tym terminie zasiłek kontynuowany będzie od miesiąca złożenia wniosku.
 2. Od 1 lipca 2023 r. do 31 października 2023r. można będzie składać wnioski o Fundusz alimentacyjny na okres 2023-2024 w formie elektronicznej a od 1 sierpnia 2023r. w formie papierowej w oddziale MGOPS. Po tym terminie zasiłek kontynuowany będzie od miesiąca złożenia wniosku.
 3. Od 1 lipca 2023r. do 30 listopada 2023r. można będzie składać wnioski o Specjalny Zasiłek Opiekuńczy na okres 2023-2024 w formie elektronicznej a od 1 sierpnia 2023r. w formie papierowej. Po tym terminie zasiłek kontynuowany będzie od miesiąca złożenia wniosku.

Ponadto przypominamy Świadczenie Wychowawcze 500+ realizuje ZUS. W okresie od 1 lutego do 31 maja 2023 roku, należało złożyć wniosek do ZUS o przedłużenie Świadczenia Wychowawczego 500+ na okres zasiłkowy, który zaczyna się od 1 czerwca 2023 roku do 31 maja 2024 roku. 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 552

W poprzednim tygodniu: 595

W tym miesiącu: 167

W poprzednim miesiącu: 2341

Wszystkich: 291100