Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Niepołomice Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Niepołomice

ty decydujesz

Deklaracja dostępności

Czcionka:

Deklaracja dostępności

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niepołomicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niepołomicach

Dane teleadresowe:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Bocheńska 26,
32-005 Niepołomice

Data publikacji strony internetowej: 2014-03-14
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-27

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zamieszczone na stronie informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: cześć z nich została opublikowana przed 2018-09-23 lub nie są one wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Na stronie nie są publikowane filmy. Jednak gdy zajdzie taka potrzeba obraz wideo będzie  posiadać napisy dla osób głuchych i niedosłyszących.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-30.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jakub Majcherczyk, jakub.majcherczyk@niepolomice.eu
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 284 87 25.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub jej fragment chodzi oraz sposób kontaktu. Aby żądanie mogło być rozpatrzone konieczne jest wskazanie miejsca, w którym występuje brak dostępności.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach znajduje się w budynku Centrum Bocheńska przy ulicy Bocheńskiej 26, na pierwszym piętrze w pokojach od 11 do 17.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami

Za budynkiem znajdują się specjalnie oznakowane miejsca parkingowe. Wjazd na parking jest od ulicy Janusza Korczaka. Od miejsc parkingowych do głównych drzwi prowadzi trasa wolna od przeszkód architektonicznych.

Dostępność wejścia do budynku

Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy Bocheńskiej. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach.

Dziennik Podawczy, pełniący również funkcję punktu informacyjnego, znajduje się na pierwszym piętrze po lewej stronie od windy w pokoju 11.

Rodzaje zastosowań dla osób z niepełnosprawnościami

W budynku jest winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Obok przycisku wezwania windy znajduje się przycisk dzwonka, za pomocą którego można wezwać pracownika MGOPS.

W budynku są toalety dla niepełnosprawnych. Jedna w pomieszczeniach biblioteki, natomiast druga na piętrze w korytarzu po lewej stronie od strony windy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

W budynku nie znajduje się pętla indukcyjna umożliwiająca wzmocnienie sygnałów dźwiękowych dla osób niesłyszących.

W budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.

W budynku, poza windą, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

W budynku nie ma Wideotłumacza dla osób głuchych.

Deklaracja

Podejmujemy starania, aby strona internetowa była w pełni dostosowana do wymagań prawnych i spełniała co najmniej wymagania WCAG 2.1.

Pracujemy nad kompleksowym systemem ułatwiającym poruszanie się po ośrodku osobom niewidomym i niedowidzącym.