Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Niepołomice Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Niepołomice

ty decydujesz

RODO

Czcionka:

Klauzula informacyjna: 

ogólne zasady przetwarzania danych osobowych osób fizycznych

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niepołomicach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niepołomicach (zwany dalej OŚRODKIEM)  informuję, że:

1)      administratorem danych osobowych gromadzonych w Ośrodku jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niepołomicach z siedzibą w: ul. Bocheńska 26; 32 – 005 Niepołomice, tel.: (012) 284-87-25, e- mail: mgops@niepolomice.com;

2)      w Ośrodku został powołany inspektor ochrony danych osobowych (Sylwia Wierciak) i każdy kogo dane osobowe są przetwarzane w Ośrodku, ma prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e - mail: skarbnik.audyt@onet.pl, bądź za pośrednictwem tut. Ośrodka;

3)      dane osobowe osób fizycznych, są przetwarzane przez Ośrodek w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Ośrodek w drodze ustawy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

4)      odbiorcą danych osobowych gromadzonych przez Ośrodek mogą być podmioty publiczne (w tym organy administracji publicznej) oraz podmioty niepubliczne, jednak
tylko i wyłącznie, gdy uprawnienie do pozyskania tego rodzaju danych, swoje umocowanie znajdzie w przepisach powszechnie obowiązującego prawa;

5)      dane osobowe osób fizycznych gromadzone przez Ośrodek, nie są przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych;

6)      dane osobowe osób fizycznych gromadzone przez Ośrodek są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji przez Ośrodek celów ustawowych, z uwzględnieniem okresów przechowywania dokumentacji archiwalnej określonych w przepisach odrębnych
(w tym w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach);

7)      każdy kogo dane osobowe są przetwarzane w Ośrodku ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych  (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8)      każdy kogo dane osobowe są przetwarzane w Ośrodku ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych przez Ośrodek narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9)      podanie przez osobę fizyczną danych osobowych jest niezbędne dla możliwości skorzystania z pomocy tut. Ośrodka, bądź wymiany korespondencji z Ośrodkiem (tak w sprawach, w których Ośrodek nie działa z urzędu, na mocy przepisów powszechnie obowiązującego prawa);

10)  dane osobowe osób fizycznych gromadzone przez Ośrodek, nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają automatycznemu profilowaniu.